Wszystko dla biznesu

Zatrudnienie cudzoziemca

Polska staje się coraz atrakcyjniejszym krajem dla przedstawicieli innych narodów. Cudzoziemcy znajdują w naszym kraju swój drugi dom, ostoję i miejsce do życia. Zakochują się w kraju, ludziach i znajdują partnerów na całe życie. Naturalną konsekwencją takiego wyboru jest nawiązanie współpracy z firmami działającymi w Polsce. Dlatego tak ważne znaczenie ma poznanie przepisów dotyczących zatrudniania obcokrajowców. W tym przypadku przedsiębiorca musi zadbać w istotne kwestie, aby nie sprowadzić kłopotów na siebie, a także pracownika. Najważniejszym aspektem jest wystąpienie o zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca. Warto podkreślić fakt, że nie w każdych okolicznościach jest to konieczne. Wymienia się pewne wyjątki, warto je poznać.

Jak uzyskać pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca?

Przedsiębiorca, który pragnie zatrudnić w swojej firmie przedstawiciela innego państwa, składa podanie o wydanie pozwolenia. Z wnioskiem występuje się do właściwego pod względem terytorium wojewody. W tym przypadku trzeba spełnić określone warunki. Pensja obcokrajowca nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników, którzy świadczą pracę na podobnym stanowisku. W odpowiedzi na wniosek wojewoda zwraca się do właściwego starosty o informację dotyczącą braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych firmy na podstawie rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy. Po realizacji tych warunków przedsiębiorca otrzymuje zezwolenie na okres 3 lat. Po upływie tego czasu istnieje możliwość przedłużenia zgody.

Otrzymanie pozwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w trybie uproszczonym?

Nie zawsze przechodzi się przez całą procedurę, jeśli chodzi o otrzymanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca. Może być tak, że przedstawiciel innego narodu, który pragnie zatrudnić się u polskiego pracodawcy, reprezentuje zawód, przy którym nie ma obowiązku zwracania się do starosty. Czynność ta także jest pomijana w przypadku starania się o przedłużenie pozwolenia na pracę.

Sytuacje, w których nie trzeba starać się o uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie

Zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca nie zawsze jest konieczne. Wymienia się kilka sytuacji, które zwalniają z tego obowiązku. Warto wymienić najważniejsze. Taka sytuacja ma miejsce, gdy obcokrajowiec ma status uchodźcy lub udzielono mu ochrony uzupełniającej w Polsce. Nie ma potrzeby ubiegania się o ten dokument w przypadku dysponowania zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w Polsce. Co więcej, procedurę pomija się w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który nie należy do UE (Norwegia, Islandia, a także Liechtenstein).

Obszar europejski

Pracodawca nie musi starać się o zezwolenie na zatrudnienie w przypadku obywateli państw niebędących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Co więcej, mogą oni korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie porozumienia zawartego przez ten kraj ze Wspólnotą Europejską. Działanie tego nie praktykuje się w stosunku do członka rodziny cudzoziemca, który jest obywatelem UE, państwa EOG, Szwajcarii. Nie dotyczy to również zstępnych małżonka cudzoziemca w wieku d 21 lat pozostających na utrzymaniu obcokrajowca lub jego małżonka.

Zatrudnienie cudzoziemca – sytuacje wyjątkowe

Nie składa się także wniosku o zezwolenie na pracę w przypadku cudzoziemców, którzy są nauczycielami języków obcych w przedszkolach, szkołach, czy zakładach kształcenia nauczycieli. Warto podkreślić także fakt, że procedurę pomija się w przypadku studentów studiów stacjonarnych odbywanych w Polsce w miesiącach lipiec, sierpień, a także wrzesień. Dotyczy to również studentów wykonujących pracę w ramach staży zawodowych, do których wykonywania kierują organizacje będące członkami międzynarodowych zrzeszeń studentów.

Kraje, w których przypadku niepotrzebne jest zezwolenie na zatrudnienie

Warto wymienić również państwa, których obywatele nie potrzebują określonego dokumentu. Zezwolenie nie jest potrzebne w przypadku Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Republiki Mołdawii, Armenii, a także Białorusi.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More