Wszystko dla biznesu

Zawieszenie działalności gospodarczej

Osoby, które decydują się na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej, często nie zdają sobie sprawy z tego jak ciężko jest prowadzić własną firmę.

Rozpoczynając działalność, w oparciu o dostępne ulgi oraz możliwości dofinansowania biznesu na starcie, nowi przedsiębiorcy nie myślą o przyszłości. A także o tym, że czas ułatwień szybko się zakończy i będą musieli sami zarobić na wszystkie wydatki swojego biznesu.

Często zdarza się i tak, że dobrze prosperująca firma ma, nawet po kilku latach działalności, duży problem z utrzymaniem się na rynku. Zdarza się i tak, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jest zmuszona zawiesić swoją biznesową aktywność.

Co zrobić, aby na jakiś czas zawiesić działalność gospodarczą? Jakie prawa i obowiązki wiążą się z zawieszeniem działalności gospodarczej?

Kiedy przedsiębiorca może wnioskować o zawieszenie działalności gospodarczej?

W świetle obowiązujących od 2018 roku przepisów, przedsiębiorca ma możliwość zawieszenia działalności gospodarczej nawet w przypadku, kiedy zatrudnia pracowników, a część z nich przebywa na urlopie macierzyńskim.

W przypadku przedsiębiorców funkcjonujących w charakterze wspólników spółek cywilnych, jawnych czy partnerskich, zawieszenie działalności gospodarczej przez jednego ze wspólników jest możliwe, ale tylko w sytuacji, gdy zawieszenia dokonają także inni wspólnicy spółki.

Na jaki czas można zawiesić działalność gospodarczą i co się z tym wiąże?

Zawieszenia działalności może dokonać na czas nieokreślony. Najkrótszy możliwy okres zawieszenia działalności to trzydzieści dni.

W czasie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Poza tym nie musi składać deklaracji VAT.

Ponadto, w czasie zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie odprowadza składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ zostaje wyrejestrowany jako ich płatnik.

Ważne: W momencie zawieszenia działalności gospodarczej należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca traci swoje prawo do świadczeń zdrowotnych.

Rozwiązaniem jest zgłoszenie się przedsiębiorcy do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub wykorzystanie ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Może zostać dopisany przez współmałżonka do jego ubezpieczenia, dzięki temu wciąż ma prawo do stosownych świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • okres zawieszenia działalności gospodarczej nie jest liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury

Zawieszenie działalności procedura krok po kroku

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się z następującymi czynnościami:

 • złożeniem wniosku CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Taki wniosek jest jednocześnie wnioskiem o wpis do ewidencji (należy zaznaczyć x w rubryce 01.3 wtedy wiadomo, że jest to wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej)
 •  jeżeli osoba zgłaszająca zawieszenie działalności gospodarczej jest wspólnikiem spółek cywilnych ma, poza tym obowiązek wypełnienia załącznika CEIDG-S.C

Jak wysłać wypełniony (nie pismem ręcznym) wniosek o zawieszenie działalności?

Można to zrobić na kilka sposobów:

 • osobiście w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta – trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego
 • przez pełnomocnika
 • Listem poleconym – potrzebne jest wtedy notarialne poświadczenie podpisu
 • elektronicznie – przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP
Ważne:

W przypadku, gdy wniosek o wpis do CEIDG będzie źle wypełniony, przedsiębiorca zostanie poproszony o skorygowanie błędów we wniosku. Jeśli wniosek został złożony online, system CEIDG poinformuje o błędach od razu. Jeśli wniosek został złożony w urzędzie, to przedsiębiorca o błędach zostanie poinformowany w formie pisemnej i będzie miał 7 dni na ponowne wypełnienie wniosku. Po przyjęciu prawidłowo wypełnionego wniosku organ ewidencyjny wyda kopię wniosku z informacją o zawieszeniu działalności gospodarczej. Dodatkowo, w ciągu 3 dni od dokonania wpisu o zawieszeniu działalności, stosowny urząd ma obowiązek przesłania danych z wniosku wraz z jego oryginałem do:

 • Urzędu Skarbowego
 • Urzędu Statystycznego
 • ZUS lub KRUS

Czego przedsiębiorca nie może robić w trakcie zawieszonej działalności gospodarczej?

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może:

 • wykonywać działalności gospodarczej
 •  nie może świadczyć żadnych prac na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które byłyby zbieżne z usługami w ramach zawieszonej działalności gospodarczej
 • dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych

Jakie prace może wykonywać przedsiębiorca mający zawieszoną działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca ma prawo do:

 • wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania swojego źródła przychodów
 • uregulowania należności firmy przypadających na okres przed zawieszeniem działalności gospodarczej
 • sprzedaży własnych środków trwałych i wyposażenia
 • brania udziału w postępowaniach sądowych podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed jej zawieszeniem
 • podlegać kontroli skarbowej na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą

Zawieszenie działalności gospodarczej a podatek VAT

W sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K za okres zawieszenia działalności. Wyjątkiem jest sytuacja uzyskiwania przychodu w trakcie zawieszenia działalności w momencie, na przykład, sprzedaży środków trwałych. Wtedy należy złożyć stosowną deklarację.

Dodatkowo, są inne sytuacje, kiedy przedsiębiorca nie jest zwolniony z podatku. Chodzi o sytuacje, kiedy:

 • przedsiębiorca dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • przedsiębiorca dokonuje importu usług lub nabywa towary, w zakresie których jest podatnikiem
 • okres zawieszenia działalności był krótszy niż pełny okres rozliczeniowy
 • przedsiębiorca jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego

Zawieszenie działalności a zmiany w podatkach

 • PIT – zasady ogólne, podatek liniowy – nie ma możliwości amortyzowania środków trwałych, które nie są używane w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej. Te środki trwale nie mogą podlegać odpisom amortyzacyjnym od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność gospodarczą. W tej sytuacji przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego za okres, w którym działalność jest zawieszona. Zaliczkę na podatek powstałą wskutek (na przykład sprzedaży środka trwałego) przedsiębiorca jest zobowiązany odprowadzić w pierwszym okresie wznowienia działalności gospodarczej. Ważne: W okresie zawieszenia działalności należy prowadzić KPiR
 • PIT – ryczałt ewidencjonowany – nie ma obowiązku obliczania oraz odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałtu) za miesiące, na które przypada zawieszenie działalności gospodarczej. Ryczałt od przychodów uzyskanych w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca musi zapłacić do dwudziestego dnia miesiąca lub kwartału, w którym wznowiono działalność gospodarczą. Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów
 • PIT – karta podatkowa            W czasie zawieszenia działalności nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały czas trwania zawieszenia, tj. w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia. Mimo to należy składać deklaracje w stosownym terminie

Zawieszenie działalności gospodarczej a rozliczanie kosztów stałych

W sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może dokonać rozliczenia kosztów uzyskania przychodów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Przedsiębiorca może także przyjmować należności i ma obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywanej działalności gospodarczej.

Chodzi w tej sytuacji przede wszystkim o koszty za media lub czynsz, czyli na koszty, na które umowy zostały zawarte przed terminem zawieszenia działalności gospodarczej. Te wydatki przedsiębiorca może uwzględnić w zeznaniu rocznym.  

Jak rozliczyć podatek VAT od stałych kosztów, gdy podczas działalności nie składa się deklaracji VAT 7?

Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, w momencie zawieszenia działalność gospodarczej nie ma obowiązku składania deklaracji za wszystkie okresy rozliczeniowe, których zawieszenie działalności dotyczy.

Przedsiębiorca jako podatnik ma prawo do złożenia deklaracji VAT dotyczącej poniesionych w okresie zawieszenia działalności kosztów. Jeśli przedsiębiorca nie zdecyduje się na składanie deklaracji, jest zobowiązany na bieżąco prowadzić ewidencję zakupów, a następnie musi wykazać je zbiorczo w pierwszej deklaracji złożonej po wznowieniu działalności gospodarczej.

Ważne: brak obowiązku składania deklaracji w zakresie VAT nie dotyczy:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary podlegające opodatkowaniu
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie trwało przez pełny okres rozliczeniowy
 • okresów rozliczeniowych, w których podatnik miał obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu
 • okresów, za które podatnik ma obowiązek sporządzić korektę należnego podatku

W takich przypadkach przedsiębiorca jest zobowiązany terminowo składać deklarację VAT. Nie ma znaczenia to czy deklaracja opiewa na kwotę 0 złotych.

Podsumowanie

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się z kilkoma ważnymi warunkami, jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby takie zawieszenie działalności zostało przeprowadzone prawidłowo. A w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi przestrzegać określonych przepisów prawa.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More